Hệ thống truyền thanh công cộng và hệ thống sơ tán bằng giọng nói chất lượng cao là hai hệ thống rất cần thiết để đối phó về an toàn và an ninh khi có sự cố xảy ra.

Chúng tôi là nhà cung cấp các hệ thống thông tin liên lạc có chọn lọc cho hàng loạt ngành khác nhau.Những hệ thống này cho phép thực hiện các thông báo cả trong phạm vi hẹp và rộng và giúp đồng bộ các hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Hệ thống âm thanh thông báo sẽ xử lý việc truyền thanh, từ việc truyền thanh thường nhật đến việc thông báo tin nhắn khẩn cấp một cách chính xác, rõ ràng và nhanh chóng.